ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Положення


ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
Свідоцтво № 007-2005
“21” червня 2005 р. 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням Ради Асоціації українських банків
від 22.04.2005р. протокол № 2
із змінами, затвердженими
рішенням Ради Асоціації українських банків
від 16.02.2007р. протокол № 1ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючий Третейський суд
при Асоціації українських банків
(із змінами)
м. Київ
2005
 

Це Положення визначає порядок організації та діяльності постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків (далі – Третейський суд) .


Стаття 1. Статус Третейського суду

Третейський суд є постійно діючим недержавним незалежним органом, який створений на підставі рішення Ради Асоціації українських банків від 22.04.2005р. протокол №2 "Про створення постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків" в порядку, встановленому Законом України "Про третейські суди" для вирішення спорів, які виникають з цивільних та господарських правовідносин.
      Постійно діючий Третейський суд при Асоціації українських банків не є юридичною особою.
  Третейський суд діє на підставі Закону "Про третейські суди”, Регламенту постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків (далі – Регламент Третейського суду) та цього Положення, затверджених Радою Асоціації українських банків.
Для діяльності Третейського суду виготовляється печатка.

Стаття 2. Найменування Третейського суду

Українською мовою:
а). Повне: постійно діючий Третейський суд при Асоціації українських банків;
б). Скорочене: Третейський суд АУБ.

Російською мовою:
а). Повне: постоянно действующий Третейский суд при Ассоциации украинских банков;
б). Скорочене: Третейский суд АУБ.

Англійською мовою:
а). Повне: The Permanent Arbitration Court  Of  The Ukrainian Banks Association;
б). Скорочене: Arbitration Court  of  The UBA.

Стаття 3. Місцезнаходження Третейського суду

Місцезнаходження Третейського суду:
02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, тел. 516 87 76.

Стаття 4. Засновник Третейського суду

  Засновник Третейського суду – Асоціація українських банків (Свідоцтво про державну перереєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності від 13.10.1994р. № 21562073, видане Виконавчим комітетом Дніпровської районної Ради народних депутатів м. Києва).

Стаття 5. Структура Третейського суду

Третейський суд складається з Голови Третейського суду, заступників, третейських суддів та Секретаріату. Кількісний та персональний склад Третейського суду затверджується Радою Асоціації українських банків.

Третейськими суддями можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які мають вищу юридичну або економічну освіту.

Рада Асоціації українських банків затверджує список третейських суддів. У списку суддів вказуються прізвище, ім’я та по батькові судді, освіта, отримана спеціальність, дата народження, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за фахом.

Список третейських суддів має обов’язковий характер.

Голова та судді третейського суду не є працівниками Асоціації українських банків та не перебувають з нею у трудових відносинах.

Голова Третейського суду, заступники Голови Третейського суду, третейські судді і Секретаріат Третейського суду зобов’язані дотримуватись конфіденційності щодо спорів, які розглядаються в Третейському суді.

Стаття 6. Завдання третейського суду

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення справ у відповідності з чинним законодавством України.

Стаття 7. Принципи організації і діяльності третейського суду

Третейський суд утворюється та діє на принципах:
1) законності;
2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;
3) рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;
4) змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
5) обов‘язковості для сторін рішень третейського суду;
6) добровільності утворення третейського суду;
7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;
8) арбітрування;
9) самоврядування третейських суддів;
10) всебічності, повноти та об’єктивності розгляду спорів;
11) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на всіх стадіях третейського розгляду.

Стаття 8. Компетенція Третейського суду

Третейський суд може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:
1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
2)  справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
3)  справ, пов'язаних з державною таємницею;
4)  справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
5)  справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
6)  справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;
7)  інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
8)  справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

Питання про компетенцію Третейського суду в кожній конкретній справі в порядку, визначеному Регламентом Третейського суду, вирішує склад Третейського суду.

Стаття 9. Голова Третейського суду

Голова Третейського суду обирається Радою Асоціації українських банків з числа кандидатур, запропонованих Президентом Асоціації українських банків строком на 4 роки.
Голова Третейського суду:
1)  здійснює організаційне керівництво діяльністю Третейського суду;
2)  розподіляє обов'язки між заступниками Голови Третейського суду;
3)  організовує роботу Президії Третейського суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях Президії;
4)  організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики;
5)  визначається із кандидатурами працівників Секретаріату Третейського суду;
6)  організовує підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Третейського суду;
7)  подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
8)  представляє суд у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, організаціями та за кордоном;
9)  здійснює інші передбачені цим Положенням та Регламентом Третейського суду повноваження.

Голова Третейського суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження.

Голова має двох заступників. Кандидатури заступників пропонуються Головою Третейського суду з числа суддів Третейського суду. Кандидатури затверджуються Радою Асоціації. Заступники здійснюють свої повноваження до обрання нового Голови Третейського суду.

За відсутності Голови Третейського суду його функції виконує за призначенням Голови Третейського суду один з його заступників.

Стаття 10. Орган самоврядування третейських суддів

Для самоврядування третейських суддів створюється Президія Третейського суду.

Членами Президії є Голова Третейського суду та 4 судді, які обираються суддями Третейського суду строком на 4 роки.

Голова Третейського суду є одночасно й головою Президії.

Три члени Президії, серед яких один є Головою Президії, утворюють кворум. Рішення Президії приймаються більшістю голосів. При рівній кількості голосів голос голови Президії є вирішальним.

Президія:
1) розглядає питання організації діяльності Третейського суду та Секретаріату Третейського суду;
2)  розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;
3)  розглядає питання організаційного забезпечення діяльності третейського суду та виробляє пропозиції щодо його поліпшення;
4)  розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації;
5)  здійснює інші передбачені цим Положенням повноваження.

Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, і підписуються Головою президії.

Стаття 11. Секретаріат Третейського суду

Секретаріат Третейського суду складається із завідувача Секретаріату, секретарів, помічників суддів та діловодів. Працівники Секретаріату Третейського суду призначаються на посади за поданням Голови Третейського суду.
Секретаріат організовує діловодство і виконує інші функції, передбачені Регламентом.

Стаття 12. Зміна Голови та складу третейського суду

У разі не виконання (неналежного виконання) Головою третейського, його заступником або суддею третейського суду обов’язків, покладених на нього цим Положенням та Регламентом Третейського суду, Рада Асоціації може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови, заступника або судді третейського суду. У цьому випадку Радою АУБ обирається новий Голова та призначаються судді третейського суду.

Стаття 13. Порядок припинення діяльності Третейського суду

Третейський суд припиняє свою діяльність на підставі рішення Ради Асоціації українських банків.


Голова Ради Ф. Шпиг

Прикріпленні файли: Положення