ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Щодо п.27 Законопроекту № 6540 від 06.06.2017 року, яким запропоновані зміни до Закону України «Про третейські суди»

Щодо п.27 Законопроекту № 6540 від 06.06.2017 року, яким запропоновані зміни до Закону України «Про третейські суди»  

 Важливим є те, що у законопроекті вирішено питання про розширення підвідомчості спорів третейським судам ( див п.1 законопроекту ) .

Сумнівними та недостатньо опрацьованими є новації пов’язані з введенням нових норм про захист споживачів у третейських справах викладені у  п.2) та п.3) пункту 27 законопроекту щодо  введення у закон ст.7-1 та змін у ст.12 діючого Закону України «Про третейські суди».  

Пропозиція законопроекту:

п.2)  “Стаття 71. Третейські суди, уповноважені розглядати справи у спорах за позовами споживачів.

Спори у справах за позовами споживачів можуть розглядати лише постійно діючі третейські суди, які відповідають вимогам, установленим частиною другою цієї статті, та надіслали повідомлення про відповідність таким вимогам Третейській палаті України.

Зауваження:  Ця норма потребує змін у ст. 59 діючого закону, яка регламентує повноваження Третейської палати України.  Необхідність запропонованої норми викликає  сумніви.

Пропозиція законопроекту:

п.2) …- «судді такого третейського суду: одержують винагороду, яка не залежить від результату розгляду справ; не підпорядковані інструкціям та вказівкам однієї із сторін або її представника; мають вищу юридичну освіту; обрані на посаду на строк, що не менший трьох років;

Зауваження:  Зміст цієї норми вже охоплюється нормами діючого закону. У діючому законі ( див ст.26) вже передбачено, що судді будь-якого третейського суду одержують гонорар за розгляд справи, який не повязаний із результатом розгляду справи. У діючому законі вже передбачено,  що третейські судді є незалежними та підпорядкованими  лише закону (див ст.4 діючого закону).

Вимога про те,  що суддя третейського суду, який розглядає справи за позовами споживачів має вищу освіту - обмежує право споживача пропонувати суддею особу без вищої юридичної освіти ,але якій споживач довіряє розгляд спору .

Пропозиція законопроекту: 

п.2) ….- «третейський суд функціонально не залежить від відповідача у справі (крім як права відповідача обирати третейського суддю в порядку, встановленому цим Законом);»

Зауваження:  у цьому реченні юридично не визначеним є вираз « третрейський суд функціонально не залежать від відповідача у справі». Зміст цього речення охоплюється діючою нормою про те, що третейський суд є незалежним та підпорядковується лише закону.

Пропозиція законопроекту: 

п.2) ….«третейський суд розміщує на власному веб-сайті інформацію, встановлену частиною третьою цієї статті;»….

 (ч.3) «Третейський суд, що розглядає справи за позовами споживачів, розміщує на власному веб-сайті:

положення про постійно діючий третейський суд;

регламент третейського суду;

порядок подання позовної зави споживачем в електронному вигляді;

контактні дані третейського суду (включаючи поштову адресу та адресу електронної пошти);

список третейських суддів, строк, на який їх включено до такого списку, та порядок, відповідно до якого вони були включені до списку;

відомості щодо:

- мову, якою може бути складена позовна заява, та мову третейського судочинства;

- витрат, які необхідно зробити сторонам для забезпечення третейського розгляду;

- процедури примусового виконання рішення третейського суду;

- середньої тривалості розгляду справ третейським судом (зазначається середня арифметична тривалість розгляду спорів, розгляд яких завершено у попередньому календарному році);

- загальну кількість справ, що перебувають на розгляді третейського суду;

- кількість розглянутих справ, у яких вимоги позивача-споживача задоволено повністю; у задоволенні вимог позивача-споживача відмовлено повністю; вимоги позивача-споживача задоволені частково; розгляд справи завершено укладенням мирової угоди;

Зауваження:  Більшість  вищевикладених вимог вже враховані у діючому законі . За ч.1 ст.10 діючого закону Положення про постійно діючий третейський суд та регламент третейського суду публікуються.

За ч.5 ст.10 діючого закону регламент третейського суду повинен визначати порядок та правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, правила вирішення спорів,склад витрат .  

Пропозиція про «список третейських суддів, строк, на який їх включено до такого списку, та порядок, відповідно до якого вони були включені до списку» обмежує право споживача пропонувати на розгляд спору суддю, який не є у списку суддів. За міжнародними правилами арбітражу та діючим законом список третейських судів може бути обов’язковим чи рекомендаційним (відкритим) ( див ч.3 ст.14 діючого закону).

Деякі вимоги створюють не рівні умови для розвитку третейських судів, що розглядають справи за позовами споживачів, а саме  :

- про «розміщення відомостей про  загальну кількість справ, що перебувають на розгляді третейського суду»;

- про  «кількість розглянутих справ, у яких вимоги позивача-споживача задоволено повністю; у задоволенні вимог позивача-споживача відмовлено повністю; вимоги позивача-споживача задоволені частково; розгляд справи завершено укладенням мирової угоди»;

-про «кількість рішень третейського суду, скасованих компетентним судом». Ця пропозиція у нашій, нажаль, не сталій судовій практиці застосування державними судами законодавства про розгляд спорів третейськими судами не є зараз критерієм оцінки третейського суду.

Пропозиція законопроекту: 

п.2) …«Позивач, який подав до третейського суду позов про захист своїх прав як споживача, вправі у будь-який час припинити розгляд такого позову третейським судом, подавши про це відповідну заяву. Рішення третейського суду за позовом споживача не є обов’язковим для споживача та не перешкоджає такому споживачеві звернутися за захистом своїх прав до суду.”

Зауваження:  Рішення третейського суду є у будь-якому третейському суді обов’язковим для сторін спору але не є обов’язковим для державного суду.  Міжнародними правилами арбітражу та діючим законом передбачені певні правила захисту прав сторін після прийняття рішення третейського суду які відтворені у діючому законі

Пропозиція законопроекту

п.3) статтю 12 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

  “Третейська угода (третейське застереження), яка (яке) обмежує право споживача на звернення до суду та/або встановлює виключний розгляд справи за позовом споживача третейським судом, є недійсною.”

Зауваження:  Невдала норма, яка може трактуватися таким чином, що звичайна третейська угода укладена за участю споживача не є обов’язковою для споживача.  За діючим Цивільним кодексом укладена  угода, навіть якщо у неї немає слів про виключний розгляд справи у третейському суді, означає, що споживач не може у односторонньому порядку відмовитись від  розгляду спору у третейському суді.

Резюме п.27 Законопроекту № 6540 може бути прийнятий без  вищевикладених новацій , викладених у п.п.2), 3) законопроекту та його перевірки на відповідність новим редакціям процесуальних кодексів прийнятим ВРУ,  але  на даний час ще не опублікованим

Голова Постійно діючого третейського суду при АУБ, адвокат

Жуков А.М.