ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Стосовно судової практики розгляду заяв про скасування рішення третейського суду після спливу 3-х місячного строку

Стосовно судової практики розгляду заяв про скасування рішення третейського суду після спливу 3-х місячного строку на скасування рішення третейського суду 

        Відповідно до ч.2 ,ч.3 ст.389-1 ЦПК України:  

        «Заява  про  скасування рішення третейського суду подається до суду за місцем розгляду  справи  третейським  судом  сторонами, третіми  особами  протягом  трьох  місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участі у справі, у разі якщо  третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки,  –  
протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейським судом.  

          Заява,   подана  після  закінчення  строку,  встановленого частиною другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо суд за заявою  особи,  яка  її  подала,  не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.»  

          У деяких рішеннях Європейського суду з прав людини містяться наступні висновки щодо  поновлення процесуальних строків на оскарження рішень судів: 

          У кожній справі національні суди мають перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження виправдовують втручання у принцип res judicata (принцип юридичної визначеності).  

          Поновлення строків на оскарження рішень суду повинно бути обґрунтоване судом та не порушувати принцип визначеності .  

          Поновлення  пропущеного строку на оскарження рішення суду без наведення відповідних причин та скасування в подальшому цього рішення є порушенням  принципу правової визначеності та права на справедливий судовий розгляд за пунктом 1 статті 6 Конвенції. 

           Поновлення строку на оскарження рішення суду зі спливом значного періоду часу та за підстав, які не видаються переконливими ( наприклад, через неможливість сплати судового збору ) може порушувати принцип юридичної визначеності.  

           Неповідомлення сторони про прийняття рішення, що оскаржується, може бути підставою для поновлення строку на оскарження. Проте така можливість не є необмеженою , оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів ,щоб  дізнатись про стан відомого їм судового провадження .  

          Див.  п.41, 47 Рішення ЄСПЛ у справі  «Пономарьов проти України», 3236/03, від 03.04.2008 року , (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_434 ), у справі  «Мушта проти України» , 8863/06, від 18.11.2010 року ( http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_660 ) .  

           Ці висновки ЄСПЛ наведені у Постанові Верховного Суду України від 13.07.2016 року у справі №  3-774гс16 та в Інформаційному листі ВГСУ від 22.04.2016 року № 01-06/1444/16 «Про Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, юрисдикцію та практику Європейського суду з прав людини»  

          Вищим спеціалізованим судом України , Апеляційним судом м.Києва та Дніпровським районним судом м.Києва стосовно розгляду заяв про скасування рішень третейських судів після спливу 3-х місячного строку на скасування рішень третейських судів зроблені наступні висновки: 

–  перебіг 3-ьох місячного строку на скасування рішення третейського суду відраховується від дати прийняття рішення третейського суду незалежно від того чи був учасник третейського розгляду присутнім у судовому засіданні при розгляді справи. ( див. ухвали Апеляційного суду м.Києва від 17.02.2016 року у справі № 755/12478/15-ц, від 21.07.16 у справі 755/2677/15  

– за відсутністю розгляду місцевим судом заяви про поновлення строку на скасування рішення третейського суду ухвала суду про скасування рішення третейського суду підлягає скасуванню ( див. ухвалу ВССУ від 10.12.2014 року у справі №  6-11416св14, ухвали Апеляційного суду м.Києва від 17.02.2016 року у справі № 755/12478/15-ц від  1.06.2016 року у справі № 755/21207/15, від 22.06.2016 року у справі 755/4608/16,  від 15.07.2016 року у справі 761/25602/15    

  • право  на доступ до правосуддя ( у тому числі оскарження рішення суду не є абсолютним). Сторона, яка задіяна в ході судового розгляду справи, зобов’язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі. Листом Верховного Суду України від 25.01.2006 №1-5/45 визначено критерії оцінювання розумності строку розгляду справи, яким серед іншого є складність справи та поведінка заявника. Посилання  апелянта лише на отримання рішення місцевого суду, що оскаржується ,  через півроку після його прийняття не може бути поважною причиною поновлення строку за відсутністю пояснень апелянта про те, що заважало йому отримати це рішення раніше. ( див. ухвалу Апеляційного суду м.Києва від 22.07.2016 року у справі 755/13796/13 

– неотримання рішення третейського суду відправленого третейським судом у встановленому порядку не є поважною причиною для поновлення строку на скасування  рішення третейського суду ( див. Ухвалу Дніпровського районного суду м.Києва від 09.08.2016 року у справі №  755/10555/16